EST  |  RUS  |  ENG
Töölepingu seadus


01.07.2009 jõustus uus töölepingu seadus, mille eesmärk on muuta töösuhted paindlikumaks. See tähendab, et tööandjal ja töötajal on võimalus mitmetes töösuhet puudutavates küsimustes kokku leppida ilma, et seadus ettekirjutusi teeks. Uues seaduses sätestatakse lühidalt töötaja ja tööandja peamised õigused ja kohustused töölepingu sõlmimisel, muutmisel ja lõpetamisel, töötasu maksmisel, töö- ja puhkeaja korraldamisel ning puhkuste andmisel. Ühtlasi nähakse ette poolte vastutus töölepingu rikkumise korral.

Sedasorti napil regulatsioonil on hoolimata teatud vajakajäämistest siiski mõned positiivsed omadused. Näiteks paneb seadus sel moel proovile nii tööandja kui töötaja võime suhtuda teise poolde kui võrdväärsesse partnerisse. Eeldab ju partnerlus töösuhtes poolte tahet ja oskust pidada dialoogi, arvestada vastastikku teineteise huvide ja võimalustega ning sõlmida ja täita kokkuleppeid.

Ühtlasi annab seadus erinevalt seni kehtinud tööõigusest mõnevõrra rohkem ainest kollektiivlepingute tarvis. Kõikides küsimustes, mis on jäetud reguleerimata või reguleeritakse väga üldsõnaliselt, võivad sotsiaalpartnerid töösuhte ladusaks toimimiseks kokku leppida kas sektori, harutasandi või ettevõtte kollektiivlepinguga.

Uue seaduse rakendamine praktikas on esialgu vaevaline ja vaidlusi tekitav. Kuid aja möödudes ning vajalike muudatuste sisseviimisel saab sellest loodetavasti tõhus ja arusaadav abimaterjal meile kõigile.